Kallelse till årsmöte 9 mars

Medlemmarna i Honto Iaidoklubb kallas härmed till årsmöte lördagen den 9 mars i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria kl.12.00. Årsmöteshandlingar publiceras på dokumentsidan. Dagordning enligt stadgarna ser ni nedan.

Välkommen!

”§26 Årsmötets dagordning

1. Mötets öppnande av avgående ordföranden.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Frågan om mötets behöriga utlysande.
4. Eventuella korrigeringar till dagordningen.
5. Val av mötesordförande.
6. Val av mötessekreterare.
7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera årsmötesprotokollet.
8. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående år.
9. Fastställande av kassaberättelse för föregående år.
10. Framläggande av revisionsberättelse.
11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
12. Fastställande av medlemsavgifter
13. Fastställande av verksamhetsplan & budget för det kommande verksamhetsåret.
14. Val av ledamöter för innevarande verksamhetsår
a)  ordförande
b)  sekreterare
c)  kassör
d)  1. suppleant
e)  2. suppleant
15. Val av två revisorer
16. Val av valberedning inför nästkommande årsmöte. Årsmötet bestämmer antalet, dock minst en.
17. Behandling av styrelseförslag.
18. Behandling av motioner, inkomna enligt § 20.
19. Övriga frågor.
20. Mötets avslutande.”