Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb till årsmöte torsdagen den 8 mars kl. 20.30. Mötet äger rum i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria.
Varmt välkommna!

Styrelsen för Hikari Aikidoklubb

 

Inkomna motioner

Inga motioner föreligger.

 

Valberedningens förslag

Ordförande: Leif Sunje
Sekreterare: Andrea Embring
Kassör: Anders Fredén
Suppleant 1: Elise Axelsson
Suppleant 2: Ivan Axelsson
Revisor 1: Anna Thelander
Revisor 2: Leila Kaipova
Valberedning: Ervin Török

 

Styrelseförslag

Med anledning av Vällingby Sim- och Idrottshalls framtida stängning för renovering behöver klubben göra förberedelser för att hitta en ersättningslokal som eventuellt kan fungera som permanent lokal.

De lokaler som finns att tillgå är i huvudsak kommersiella vilket förutsätter en momsregistrerad verksamhet som hyresgäst. I de fall vi hittar en lokal som svarar mot klubbens kravspecifikation kan det innebära att vi tvingas skapa ett aktiebolag – antingen själva eller i samverkan med andra föreningar – för att kunna hyra lokalen.

Detta styrelseförslags syfte är alltså att skapa ett handlingsutrymme för klubbens styrelse att om så behövs kunna gå in i eller skapa ett aktiebolag vars syfte är att agera hyresgäst mot fastighetsägaren samt hyresvärd gentemot klubben.

Klubben skulle i så fall stå som ägare alternativt delägare till aktiebolaget, med verksamheten kvar i den ideella föreningen precis som idag.

Styrelsen föreslår årsmötet:
att        ge styrelsen frihet att starta aktiebolag om så bedöms nödvändigt.

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande av avgående ordföranden.
  2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Frågan om mötets behöriga utlysande.
  4. Eventuella tillägg eller förtydliganden till dagordningen.
  5. Val av mötesordförande.
  6. Val av mötessekreterare.
  7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera årsmötesprotokollet.
  8. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående år.
  9. Fastställande av kassaberättelse för föregående år.
  10. Framläggande av revisionsberättelse.
  11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
  12. Fastställande av medlemsavgifter
  13. Fastställande av verksamhetsplan & budget för det kommande verksamhetsåret.
  14. Val av ledamöter för innevarande verksamhetsår
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) kassör
  d) 1. suppleant
  e) 2. suppleant
  15. Val av två revisorer
  16. Val av valberedning inför nästkommande årsmöte. Årsmötet bestämmer antalet, dock minst en.
  17. Behandling av styrelseförslag.
  18. Behandling av motioner, inkomna enligt § 21.
  19. Synpunkter på verksamheten för innevarande verksamhetsår.
  20. Mötets avslutande.